ODZYSKIWANIE NIERUCHOMOŚCI

odzyskiwanie nieruchomości

Zwrot wywłaszczonych nieruchomości

Nasza Kancelaria Odszkodowawcza w Rzeszowie prowadzi sprawy w imieniu naszych klientów w całej Polsce w sprawach zwrotów wywłaszczonych nieruchomości. Prowadzimy postępowania o zwrot nieruchomości wywłaszczonych zwłaszcza tych, które nie zostały wykorzystane zgodnie z celem przeznaczenia – na jaki zostały wywłaszczone lub przejęte. W ramach naszych działań znajduje się również dochodzenie odszkodowania za bezprawne wywłaszczenie.

 • zwrot wywłaszczonych nieruchomości,
 • zwrot znacjonalizowanych majątków,
 • pomoc w odzyskiwaniu nielegalnie zajętych nieruchomości,
 • zwrot majątków przejętych na podstawie reformy rolnej,
 • grunty wywłaszczone przez Państwo lub Gminy pod drogi,
 • nabywanie nieruchomości przez obcokrajowców,
 • ochrona prawa własności,
 • zwrot przejętych kamienic,
 • odzyskiwanie zasiedlonych mieszkań, lokali sprzedanych przez miasto,
 • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z cudzego mienia.

Ogromna ilość majątków osób fizycznych i prawnych została bez podstawy prawnej lub z naruszeniem przepisów prawa przejętych na własność Państwa poprzez wydanie szeregu dekretów, ustaw i rozporządzeń:

 • dekret z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279), skutkujący odebraniem praw do gruntu i budynków posadowionych na tych nieruchomościach.

 • dekret z dnia 26 kwietnia 1949 r. o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych (Dz. U. z 1952 r. Nr 4, poz. 31)

 • ogromnej liczby bezprawnych decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości w celach publicznych, które to decyzje nie skutkowały wykonaniem ich postanowień tylko po przejściu na własność Skarbu Państwa przejęte nieruchomości wykorzystane zostały w odmienny sposób i w innych celach, a więc bezprawnie.

 • dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. z 1945 r. Nr 3, poz. 13, z 1946 r. Nr 49, poz. 279, z 1957 r. Nr 39, poz. 172 oraz z 1968 r. Nr 3, poz. 6), skutkujący odebraniem majątków ziemskich i małych przedsiębiorstw.

W większości przypadków jesteśmy w stanie odzyskać Twoje utracone mienie.

Zwrot Zawłaszczonych Nieruchomości

Odzyskiwania za Wywłaszczenie Nieruchomości


Więcej informacji pod numerem telefonu:

531 999 111

mail: centrum.odszkodowania@gmail.com


DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEJ POLSKI

ZADBAJ ABY OCHRONĄ TWOICH INTERESÓW ZAJĄŁ SIĘ ZESPÓŁ SPECJALISTÓW!